Muzikoterapija

Štampa PDF

Šta je muzikoterapija?

Muzikoterapija predstavlja skup tehnika i metoda  koje koriste zvuk koji može i ne mora biti muzika, a koje se primenjuju od začeća do duboke starosti, u dijagnostici, terapiji, prevenciji, palijativnoj nezi, i rehabilitaciji, ali i kod zdravih osoba, dece i odraslih, u cilju podsticanja telesnog zdravlja, duševnog i duhovnog razvoja.

Muzikoterapiju primenjuje školovani muzikoterapeut, registrovan od strane strukovne organizacije,  Udruženja muzikoterapeuta Srbije.

Muzikoterapiju primenjuje na osnovu jasnih indikacija, individualno i u grupi.

Muzikoterapeut primenjuje različite muzikoterapijske metode I tehnike koje su prepoznate u svetu I kod nas, efekte primene muzikoterapije prati tokom vremena, a rezultate prezentuje na stručnim sastancima I objavljuje u stručnim časopisima.  Muzikoterapija se primenjuje u bolničkim i van bolničkim uslovima, u ustanovama socijalne zaštite, školskim , predškolskim ustanovama i savetovalištima  u okviru muzikoterapije društvene zajednice.

Hatorum je prvi edukativni centar I savetovalište iz muzikoterapije  našoj zemlji.

Program edukacije iz muzikoterapije obuhvata

  • teorijsku nastavu iz muzikoterapije I dodirnih oblasti,
  • praktičnu nastavu pod supervizijom koja se obavlja u ustanovama zdravstvene I socijalne zaštite, kao I u školama
  • i ličnu analizu kandidata individualno i/ili u grupi pomoću metoda muzikoterapije

Program se sprovodi prema Hatorumovim pravilniku edukacije iz muzikoterapije Udruženja muzikoterapeuta Srbije, gde su precizno definisani sati, znanja koje kandidat stiče I kompetencije koje mora da savlada

Program edukacije započinje uvodnim kursom “Teiorijske osnove muzikoterapije” koji se sastoji od deset predavanja ( 20 časova teorije) koji je namenjen građanstvu da dobije osnove infomacije o muzikoterapiji I dodirnim oblastima. Sati ovog kursa se uračunavaju u sate kompletnog programa edukacije iz muzikoterapije za one kandidate koji odluče upisati kompletan program. Uvodnom kursu mogu svi da pristupe, jer je namenjen povećanju kognitivne percepcije muzikoterapije kod stanovništva.

K Radenkovic - Muzika

Uslovi za upis:

  • završene osnovne akademske ili strukovne studije ili poslednja godina studija
  • prethodna muzička edukacija za kandidate koji nisu profesionalni muzičari;
  • psihološka podobnost za ovakvu vrstu školovanja
  • znanje srpskog jezika

Program četvorogodišnje edukacije iz muzikoterapije koju organizuje Hatorum doo je jedini program ovakve vrste na teritoriji Srbije.

Program je napravljen na osnovu Pravilnika edukacije iz muzikoterapije Udruženja muzikoterapeuta Srbije.

Program edukacije iz muzikoterapije podrazumeva tačno određen broj sati teorijske obuke, praktične nastave pod supervizijom i ličnu analizu kandidata.

Nakon četri godine i realizacijom svih predviđenih obaveza kandidat polaže završni ispit pred komisijom od tri člana, nakon čega se upisuje u registar punopravnih muzikoterapeuta UMTS www.muzikoterapija.rs.

Naučena znanja kandidati mogu primeniti u svakodnevnom radu u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, školskim i predškolskim ustanovama, specijalnim školama, savetovalištima.

Pogledajte opis i strukturu programa

Ukupno trajanje programa: osam semestara
Rok za prijavu:                  30. juni za septembarski upis
30. decembar za februarski upis

Direktor programa:

Prim. dr sci med. Ranka Radulović,
psihijatar, psihoterapeut ECP, muzikoterapeut EMTR, supervizor UMTS